Alg Ledenvergadering 21 december 2017 Terug

                  U I T N O D I G I N G

Voor het bijwonen van de algemene ledenvergadering van v.v. Den Bommel, te houden op donderdag 21 december in de kantine.

AANVANG: 20.30 UUR

Agenda:

1. Opening door de voorzitter

2. Vaststellen notulen van de algemene ledenvergadering 2015 – 2016

3. Behandeling financieel jaarverslag 2016 – 2017 en begroting 2017 – 2018 door de penningmeester. 
   (De stukken liggen 7 dagen voor de vergadering, op verzoek aan het bestuur, ter inzage in de bestuurskamer) 
   Vragen kunnen worden gesteld bij punt 8.

4. Verslag en verkiezing kascontrolecommissie 
    Eric Wolfert, Jesper vd Hoek en Jos Maliepaard zijn aftredend.
    Plaatsvervangende leden moeten worden gekozen.

5. Bestuursverkiezing
    Periodiek aftredend en herkiesbaar is Huib Wolfert.

    Op voordracht van tenminste 3 leden kunnen tegenkandidaten schriftelijk 
    worden ingediend bij de secretaris tot aanvang van de vergadering.

    Bij het ontbreken van tegenkandidaten is de voorgedragen kandidaat automatisch gekozen.

6. Pauze

7. Jeugdbestuur SJO DBF - ontwikkelingen

8. Financiële ontwikkelingen, vragen over het financieel jaarverslag en de begroting

9. Nieuwe ontwikkelingen

10. Rondvraag

11. Sluiting door de voorzitter