Algemene Ledenvergadering 04 december 2015 Terug

                                  U I T N O D I G I N G

Voor het bijwonen van de algemene ledenvergadering van v.v. Den Bommel, te houden op donderdag 17 december in de kantine.

AANVANG: 20.30 UUR

Agenda:

1. Opening door de voorzitter

2. Vaststellen notulen van de algemene ledenvergadering 2013 – 2014

3. Behandeling financieel jaarverslag 2014 – 2015 en begroting 2015 – 2016 door de penningmeester.
    Vragen kunnen worden gesteld bij punt 9.

4. Verslag en verkiezing kascontrolecommissie, Ron Klijn en Ruud Maliepaard zijn aftredend,
    Henri Zwerus (1e jaar) blijft aan.
    Twee nieuwe leden en een plaatsvervangend lid moeten worden gekozen.

5. Bestuursverkiezing
    Periodiek aftredend en herkiesbaar is Ton van de Made.
    Joyce de Boed wordt kandidaat gesteld voor een bestuursfunctie.

    Op voordracht van tenminste 3 leden kunnen tegenkandidaten schriftelijk
    worden ingediend bij de secretaris tot aanvang van de vergadering.

    Bij het ontbreken van tegenkandidaten zijn de voorgedragen kandidaten automatisch gekozen.

6. Pauze

7. Terugblik en toekomst junioren, pupillen en kabouters door de jeugdcommissie

8. Terugblik en ontwikkelingen diverse commissies

9. Financiële ontwikkelingen, vragen over het financieel jaarverslag en de begroting

10. Nieuwe ontwikkelingen

11. Rondvraag

12. Sluiting door de voorzitter (ad interim)